کیفیت

تضمین کیفیت


ما روش های زیر و اقدامات کنترل را برای اطمینان از کیفیت ایجاد کرده ایم
1. ما روش هایی برای شناسایی و ردیابی تمام مواد خام، بسته بندی و محصولات تمام شده داریم.
2. ما روش هایی برای شناسایی، جداسازی و توزیع هر گونه مواد بسته بندی مواد خام و محصولات نهایی را تایید می کنیم.
3. ما برنامه های ذخیره سازی و تحویل کالا و حمل و نقل را داریم.
4. ما روش هایی برای اطمینان از مراحل فرایند کنترل شده و مطابق با الزامات محصول است.
5. ما برنامه آگاهی از کیفیت در جای خود داریم.
6. ما برنامه کنترل آفت را در جای خود داریم.
7. ما برنامه بهداشت، روش تمیز کردن و تمرین را در جای خود داریم.
8. ما روش بازپس گیری محصول را در جای خود داریم.